Koiraharrastusta vuodesta 1950

ylivieskan kennelseura R.Y.

Säännöt

YLIVIESKAN KENNELSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT

1 §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ylivieskan Kennelseura r.y. ja sen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

2 §  SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä etupäässä Ylivieskan ja sen ympäristössä asuvien kenneltoimintaa harrastavien henkilöiden kesken innostaakseen heitä yhteistoimintaan eri koirarotujen kilpailu ja jalostustoiminnassa. Seura voi olla yhteistoiminnassa samoja tarkoitusperiä noudattavien yhdistysten kanssa.

Tarkoitustaan seura koettaa toteuttaa:

1. Innostamalla jäseniään hankkimaan itselleen vain rotupuhtaita, käyttökelpoisia metsästys-, palvelus- ja seurakoiria sekä edelleen kehittämään ja jalostamaan niitä järkiperäisellä siitoksella.

2. Järjestämällä koirakokeita sekä koiranäyttelyitä.

3. Edistämällä riistanhoitoa ja luonnonsuojelua.

4. Järjestämällä tilaisuuksia, joissa pidetään esitelmiä kilpailu- ja näyttelyasioista sekä keskustellaan koirien kynologiaa ja riistanhoitoa koskevista kysymyksistä.

5. Toimeenpanelmalla koirien kilpailu- ja näyttelytoimintaan liittyviä kursseja.

Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3 §  SEURAN JÄSENET

Seuraan kuuluu vuosi-, ainais- ja perhejäseniä sekä kutsu- ja kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi pääsee jokainen hallituksen hyväksymä henkilö. Kutsu- ja kunniajäsenen hyväksyy seuran kokous hallituksen esityksestä. Kutsu- ja kunniajäsenillä ovat samat oikeudet kuin seuran muillakin jäsenillä, mutta he ovat vapaat vuosijäsenmaksuista.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §  JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen parhaan kykynsä mukaan toimimaan seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi, ehdottomasti noudattamaan voimassa olevien metsästyslain ja asetusten sekä seuran omien sääntöjen määräyksiä ja kokouksissa tehtyjä päätöksiä. Jäsenen on lisäksi muistettava, mihin metsä- ja kennelmiesten kunnia häntä velvoittaa. Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymis-, vuosi-, perhe- ja ainaisjäsenmaksu. Vuosi- ja perhejäsenmaksu kannetaan aina kuluvalta vuodelta ja se on suoritettava 1.9. mennessä.

5 §  SEURASTA EROAMINEN

Jäsenmaksunsa kolmena vuotena suorittamatta jättänyt jäsen katsotaan seurasta eronneeksi ja jäsenoikeutensa menettäneeksi. Hän voi myöhemmin päästä uudelleen jäseneksi takaisin suorittamalla laiminlyödyt vuosimaksut tai uuden liittymismaksun.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §  SEURASTA EROTTAMINEN

Seurasta erotetaan jäsen, joka on rikkonut seuran sääntöjä, toiminut vastoin tehtyjä päätöksiä, menettänyt seuran luottamuksen ja kunnioituksen tai toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti.

Jäsenen erottamisen käsittele ja ratkaisee hallitus. Ennen ratkaisun tekoa on jäsenelle annettava tilaisuus selituksen antamiseen. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa  kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

7 §  SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan ja jäsenet 3-vuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolme. Ensimmäisellä ja toisella kerralla arvan perusteella. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

8 §  PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

9 §  SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

10 §  TOIMINTAVUOSI

Seuran toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

11 §  SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen, joka pidetään tammikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

12 §  VUOSIKOKOUSASIAT

Seuran vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

2) Todetaan kokouksen laillisuus;

3) Hyväksytään työjärjestys;

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali;

7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän yhden varamiehen vaali alkaneelle toimintavuodelle;

9) Valitaan eri jaostot;

10) Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuota varten;

11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta;

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

13) Valitaan seuran edustajat kennelpiirin vuosikokoukseen;

14) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

13 §  SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle seuran kokouksen päätöksellä, hallituksen esityksestä tai jos vähintään 10% seuran äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 11 §:ssä on määrätty.

14 §  SEURAN VAROJEN KÄYTTÖ SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan päätetään seuran omaisuuden kohtalosta purkamiskokouksessa, kuitenkin niin, että varat tulevat käytetyiksi seuran tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.

15 §  MUUTA

Sen lisäksi mitä edellä on säädetty on seuran toiminnassa noudatettava voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Ylivieskan Kennelseura r.y:n kilpailusääntöjä